"ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" ਨਾ ਕਰੋ।

"ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ! ਮੀਂਹ ਹੜ੍ਹ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ listoscalifornia.org ਤੇ ਜਾਓ

http://socialpresskit.com/facebook/784-34882