Tsis txhob tsav tsheb nyob rau hauv cheebtsam muaj dej nyab.

Tsis txhob tsav tsheb nyob rau hauv cheebtsam muaj dej nyab.

Nyob rau hauv qhov xwm txheej kub ntxov, txoj kev uas muaj kev nyab xeeb tej zaum yuav tsis yog txoj kev uas koj ib txwm taug. Tej zaum cov xwm txheej kub ntxov yuav kaw cov kev thiab cov kev tsheb npav uas koj ib txwm taug. Ntsuam xyuas cov kev khwv yees huab cua hauv koj lub zej zog thiab rau npe kom tau txais cov kev ceeb toom ntawm CalAlerts.org

http://socialpresskit.com/facebook/784-34884