Tsis txhob “tos thiab saib.”

Tsis txhob “tos thiab saib.”

Ntuj los nag tuaj yeem ua rau muaj dej nyab, muaj kua av, thiab muaj khaub sw ntws los. Thov kom paub tias, npaj khom txhij, thiab ua kev nqis tes yog tias koj yuav tsum tau ua. Kawm paub ntxiv txog txoj hauv kev npaj kom txhij ntawm listoscalifornia.org

http://socialpresskit.com/facebook/784-34885