Taug qab saib xov xwm ncua sij hawm covxwm txheej ceev huab cua no!

Taug qab saib xov xwm ncua sij hawm covxwm txheej ceev huab cua no!

Nrog rau kev muaj huab cua no uas xav tias yuav muaj mus ntxiv, nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau taug qab saib xov xwm kom paub thiab ua kom paub. Ua zoo saib rau cov kev khwv yees huab cua thiab mloog cov tub ceev xwm hauv zos hais. Rau npe kom tau txais cov kev ceeb toom ntawm koj lub khauj tim. Mus rau CalAlerts.org.

http://socialpresskit.com/facebook/784-34886