Tsis txhobtsav tshebmus rauhauv cheebtsam muajdej nyab!

Tsis txhobtsav tshebmus rauhauv cheebtsam muajdej nyab!

Tsis txhob tsav tsheb mus rau hauv cheeb tsam muaj dej nyab! Tsuas yog dej nyab li 12 inche xwb yuav ua rau ntau lub tsheb ntab taus. Yog tias koj yuav tsum tau tsav tsheb, ces rub lub app @CaltransHQ QuickMap los sis mus saib QuickMap.dot.ca.gov txhawm rau kawm paub txog cov ntaub ntawv tshiab txog kev tsheb hais txog kevkhiav tsheb mus los, kev kaw, kev khi xaub rau log tsheb, thiab lwm yam ntxiv. #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36834