Npaj KomTxhij RauThaum MuajHuab Cua Tsis Zoo

Npaj KomTxhij RauThaum MuajHuab Cua Tsis Zoo

Koj tuaj yeem ua tau cov kev txiav txim uas zoo zog hais txog txoj hauv kev nyob kom muaj kev nyab xeeb ncua sij hawm muaj cua daj cua dub loj thiab dej nyab yog tias koj taug qab saib xov xwm. Siv tshooj TV uas raug raws cai, xov tooj cua, thiab khauj tim cov kev pab cuam xwm txheej ceev kom tau txais ntaub ntawv kev paub raws li koj xav tau kom muaj kev nyab xeeb. Mus saib listoscalifornia.org rau cov lus qhia txog kev nyab xeeb thiab raws qab saib @Cal_OES rau cov kev hloov kho dua tshiab uas tseem ceeb. #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36835