Ciam TxwvKev TsavTsheb LubCaij Ntuj No

Ciam TxwvKev TsavTsheb LubCaij Ntuj No

Ciam txwv kev ntoj ncig ncua sij hawm muaj huab cua no thiab tom qab huab cua no. Txhaj hluav taws xob los sis rau roj rau koj lub tsheb kom puv tas li nyob rau xwm txheej uas yuav tau khiav tawm, cov kev lug deb yam uas xav tsis txog, los sis hluav taws xob tuag. Lus Qhia: Yog tias qhov txias ze rau qhov yuav ua dej khov lawm, tej zaum cov kev tsheb uas pom zoo li ntub dej yuav yog dej khov thiab muaj kev phom sij. Rau npe kom tau txais cov kev teeb toom ntawm CalAlerts.org thiab raws qab saib @Cal_OES rau cov kev hloov kho dua tshiab uas tseem ceeb.

http://socialpresskit.com/facebook/784-36836