ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਗਿੱਡੀਨਾ ਚਲਾਓ!

ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਗਿੱਡੀਨਾ ਚਲਾਓ!

ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਗਿੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ! ਵਿਰਫ਼ 12 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨ ੰ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ @CaltransHQ QuickMap ਐਪ ਨ ੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਵਿਕ, ਬੰਦ ਹੋਣ, ਚੇਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਅਿੱਪ-ਟ੍ - ਵਦ-ਵ ੰਟ੍ ਿੜ੍ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲਈ QuickMap.dot.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36846