ਵਵੰਟ੍ਰਡਰਾਈਵਵੰਗ ਨ ੰਿੀ ਤ ਕਰੋ

ਵਵੰਟ੍ਰਡਰਾਈਵਵੰਗ ਨ ੰਿੀ ਤ ਕਰੋ

ਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤ ਿਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨ ੰ ਿੀ ਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨ ੰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗੈਿ ਟ੍ੈਂਕ ਨ ੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਅਚਾਨਕ ਚਿੱਕਰ ਕਿੱਟ੍ਣ ਜਾਂ ਵਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਵਿਤੀ ਵਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱਖੋ। ਿੰਕੇਤ: ਜੇਕਰ ਤਾਪ ਾਨ ਠੰ ਢਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੜ੍ਕਾਂ ਜੋ ਵਿਰਫ਼ ਵਗਿੱਲੀਆਂ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਰਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। CalAlerts.org 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਿਾਈਨ ਅਿੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਅਿੱਪਡੇਟ੍ ਲਈ @Cal_OES ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

http://socialpresskit.com/facebook/784-36847