ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾਖਰਾਬ ੌਿ ਲਈਵਤਆਰੀ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾਖਰਾਬ ੌਿ ਲਈਵਤਆਰੀ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿ ਵਚਤ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਗੰਭੀਰ ਤ ਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਕਵੇਂ ਰਵਹਣਾ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਵਬਹਤਰ ਿੈਿਲੇ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਿਕਾਰਤ ਟ੍ੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਅਤੇ ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਐ ਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਿੁ ਰਿੱਵਖਆ ਿੁਝਾਵਾਂ ਲਈ listoscalifornia.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਅਿੱਪਡੇਟ੍ ਲਈ @Cal_OES ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। #ListosCalifornia

http://socialpresskit.com/facebook/784-36848